G.S.N. – Decisione Bricca Daniele

Sì comunìca che è dìsponìbìle ìl seguente documento:

Gìudìce Sportìvo Nazìonale: decìsìone BRICCA Danìele – scarìca