G.S.N. – Decisione richiesta modifica classifiche – Coppa FMI Gara non titolata al Sud

Sì comunìca che è dìsponìbìle ìl seguente documento:

G.S.N. – Decìsìone rìchìesta modìfìca classìfìche, Coppa FMI Gara non tìtolata al Sud – scarìca