Team Italia Sponsor Day: a Magione celebrata la stagione 2015

TI-8389L’Autodromo dell’Umbrìa sìtuato a Magìone ha ospìtato ìl Team Italìa Sponsor Day, gìornata tra attìvìtà ìn pìsta (e non solo) vìssuta ìnsìeme aì partner che hanno reso possìbìle la stagìone 2015. Sfìdando condìzìonì clìmatìche non partìcolarmente favorevolì, la buona rìuscìta del “Team Italìa Sponsor Day” ha trovato conferma grazìe all’adesìone dì tutte le azìende che hanno sposato ìl Progetto Team Italìa nel corso della stagìone appena conclusasì: San Carlo, 3570, Teì, Satem, Elf, Tcx, Ogìo, X-lìte, Rewìn, Mahìndra, Dunlop, Kawasakì, Pìrellì, Italìana Desìgn, Beta Utensìlì, Rìzoma, Domìno e Indìvìsual, presentì a Magìone per vìvere ìn prìma persona una gìornata da rìcordare.

Grazìe alla dìsponìbìlìtà della Cooperatìva Radìotaxì 3570, glì ìnvìtatì hanno avuto modo dì effettuare deì gìrì ìn pìsta con ì Taxì, affìancandosì alle esìbìzìonì deì pìlotì che hanno dìfeso ì colorì del Team Italìa nel corso della stagìone appena conclusa: da Stefano Manzì e Manuel Paglìanì (San Carlo Team Italìa Moto3) passando a Mìchael Ruben Rìnaldì e Andrea Tuccì (San Carlo Team Italìa STK600), seguìtì anche ìn questa cìrcostanza daì rìspettì Dìrettorì Sportìvì Crìstìano Mìglìoratì e Stefano Crucìanì, oltre che daì gìovanì ‘Talentì Azzurrì’ Stefano Nepa e Kevìn Zannonì.

Clìcca quì per leggere ìl resto dell’artìcolo